موسوی و کروبی دو فسیل منقرض شده باید هم مورد توجه غربی ها باشند آخر انها بدنبال فسیل ها هستند